ثبت درخواست دارو

شما در دوالند می توانید با استفاده از اسکن نسخه خود ثبت درخواست دارو نمایید و همکاران ما پس از بررسی نسخه، با شما تماس حاصل می کنند.(ارایه این خدمت منوط به قانونی شدن نسخه پیچی الکترونیک می باشد)